Nejpoužívanější ICC profily pro ofsetový tisk ISO Coated v2 a Coated FOGRA39 mají svého nástupce – PSO Coated v3

Rozlučte se s FOGRA39. Je čas začít se zaváděním nové normy ISO 12647-2:2013 a FOGRA51.

ECI, BVDM a FOGRA zveřejnily nové ICC profily pro ofsetový tisk na lesklý i matný natíraný papír a na bezdřevý nenatíraný bílý papír. Spolu s novými profily jsou k dispozici i charakterizační data FOGRA51FOGRA52. Po měsících testování jsou splněny předpoklady pro přechod tiskového průmyslu na novou normu ISO 12647-2:2013.

fb_img_polygrafie

ICC profily PSO Coated v3 (FOGRA51) a PSO Uncoated v3 (FOGRA52) vycházejí ze standardu ISO 12647‑2:2013 a pokrývají nejvíce žádané tiskové papíry v ofsetovém tisku. ISO 12647-2:2013 přibližuje předepsané hodnoty nyní užívaným materiálům, současným vlastnostem tiskového procesu a výsledkům ofsetového tisku. Revize normy reaguje na papíry s vyšším obsahem optických zjasňovacích prostředků (OBA), zohledňuje přirozenou přenosovou křivku při přípravě tiskových desek výhradně technologií CtP i pokroky ve standardizaci osvětlení a v měření barev. To vše usnadňuje implementaci standardizovaného tiskového procesu podle normy, zvyšuje předvídatelnost tisku a zlepšuje možnost vzájemného srovnávání nátisků s produkčními tisky.

Zveřejněním nových ICC profilů dvou nejčastěji užívaných tiskových procesů – ICC profilu pro tisk ofsetem na křídový papír a ofsetový tisk na nenatíraný bezdřevý papír – organizace ECI, BVDM a FOGRA připravily podmínky k tomu, aby norma ISO 12647-2:2013 začala být zaváděna nejprve tiskárnami, a po té byly její přínosy využívány v celém workflow přípravy tiskovin – od náhledu na obrazovce, přes nátisk až k produkčnímu tisku. Tento mezinárodní standard byl vydán i v češtině jako česká technická norma ČSN ISO 12647-2:2013.

Nové ICC profily ECI pro přípravu tiskových dat a náhledy i nátisky

Nové ICC profily jsou ke stažení na www.eci.org/en/downloads#icc_profiles_from_eci

Identifikátor Tiskové podmínky Název nového ICC profilu Po implementaci ISO 12647-2:2013 nahradí starší ICC profily
FOGRA51 Ofsetový tisk na vysoce kvalitní natíraný papír lesklý nebo matný, WFC, HWC, MWC (tiskové podmínky 1 podle ISO 12647-2:2013) PSO Coated v3 ISO Coated v2 podle FOGRA39 od ECI, Coated FOGRA39 od Adobe, popřípadě starší ICC profily založené na FOGRA27
FOGRA52 Ofsetový tisk na bezdřevý nenatíraný bílý papír, WFU (tiskové podmínky 5 podle ISO 12647-2:2013) PSO Uncoated v3 (FOGRA52) PSO Uncoated ISO12647 podle FOGRA47 a ISO uncoated podle FOGRA29 od ECI, Uncoated FOGRA29 od Adobe

Kdy začít používat nové ICC profily?

Jste-li tiskárna, zvažte přínosy a buďte aktivní při prosazování změn. Jste-li grafik, DTP profesionál nebo jiný tvůrce tiskových dat, připravte se na změnu a sledujte ji, ale nezasílejte data připravená s užitím nových ICC profilů dříve, než vás o to požádá příjemce tiskových dat nebo zadavatel. Nejdůležitější je komunikace o vašich záměrech a potřebách s vašimi partnery.

Subjekt Doporučení
Tiskárna nebo jiný poskytovatel tiskových služeb Vyzkoušejte ISO 12647-2:2013 i nové ICC profily a rozhodněte se. Zavádění nové normy by mělo být snazší než v případě předchozího vydání, protože definice papírů, tiskových barev a tiskových procesů více odpovídá nyní obvyklým materiálům a tisku. Měla by se také zlepšit shoda měření a posuzování barev, takže použití nové normy pro vás může být potenciálně přínosné hned v několika ohledech.

Pokud svůj tiskový proces zatím nechcete měnit nebo nemůžete příliš ovlivnit tisková data, která od klientů dostáváte, připravte se na příjem dat podle nové normy a tisk v souladu s vašimi současnými standardy. Například otestujte převod barev z PSO Coated v3 do ISO Coated v2 pomocí dostupného profilu DeviceLink (viz níže), jestliže tisknete v souladu s ISO 12647-2:2004/Amd.1:2007 a na novou normu zatím nechcete přecházet.

Pokud spolupracujete se zadavateli z německy mluvících zemí, kde lze odhadovat rychlejší nástup nové normy, může být užitečné zabývat se změnou bezodkladně.

Grafik, DTP profesionál, tvůrce tiskových dat ICC profil, který používáte při přípravě tiskových dat a identifikaci tiskových podmínek v souborech PDF/X, má odpovídat požadavku tiskárny nebo jiného příjemce tiskových dat pro tisk na vybraný druh papíru. Jestliže vaši partneři na novou normu nepřecházejí ani vás k žádným změnám nevyzvali, zůstaňte u starých profilů, ale sledujte, zda se požadavky nebo doporučení vaší tiskárny nemění.

Buďte připraveni na to, že se postupně začnou objevovat požadavky na tisková data připravená pomocí nových ICC profilů pro tisk podle ISO 12647-2:2013.

Můžete se své tiskárny také zeptat, zda bude novou normu implementovat, nebo společně vyzkoušet, zda by užívání nové normy nebylo pro vás a vaši tiskárnu šikovnější než užívání normy staré.

Implementace nové normy pro ofset v grafickém průmyslu si nevyhnutelně vyžádá určité období, kdy se ve větší či menší míře budeme setkávat s tiskovými daty připravenými pro tisk podle staré normy i s daty připravenými pro tisk podle nové normy ISO 12647-2:2013. Usnadnit workflow s daty připravenými pomocí staršího profilu ISO Coated v2 i nového profilu PSO Coated v3 by měly dva nové ICC profily DeviceLink pro převod z CMYK do CMYK, které ECI zpřístupnila zdarma ke stažení na www.eci.org/en/downloads#icc_profiles_from_eci.

Na rozdíl od jiných ICC profilů, které popisují barvy zařízení ve vztahu k nezávislému barvovému prostoru CIE Lab, profil DeviceLink je druh ICC profilu, který hodnoty barev jednoho zařízení bezprostředně svazuje s hodnotami barev jiného zařízení. V případě použití profilu DeviceLink tak převod barev probíhá přímo, bez přepočtu přes nezávislý barvový prostor.

V praxi to znamená, že profil DeviceLink při převodu z CMYK do CMYK například může zachovat čistou černou, takže nedojde k rozložení černého písma či grafiky do všech výtažků CMYK jako při použití běžných ICC profilů a konverzi přes nezávislý barvový prostor CIE Lab. ICC profil DeviceLink může zajistit i čistotu dalších primárních a sekundárních barev. Všechny tyto možnosti profily DeviceLink od ECI využívají.

Předpokládá se, že ICC profil ISO Coated v2 to PSO Coated v3 (DeviceLink) pro převod dat připravených pro tisk podle staré normy, ale tištěných podle nové normy, a ICC profil PSO Coated v3 to ISO Coated v2 (DeviceLink) pro převod dat připravených pro tisk podle nové normy, ale tištěných podle normy staré, budou užívány především v systémech pro správu barev v plně automatizovaných workflow.

Profily DeviceLink pro převody z CMYK do CMYK však můžete vyzkoušet při převodu obrázků CMYK i v programu Adobe Photoshop, a především je můžete snadno uplatnit při převodu barev v tiskových datech pomocí Enfocus PitStop Pro v programu Adobe Acrobat.

pdfxcz_eci_devicelink_pitstop13_akce

Použití zdarma dostupného profilu DeviceLink od ECI pro převod z ISO Coated v2 do PSO Coated v3 umožní tiskárně přijímat i tisková data připravená pro ofsetový tisk na natíraný papír podle předchozího vydání standardu a přitom již tisknout v souladu s novou normou ISO 12647-2:2013. Černá a ostatní čisté primární a sekundární barvy zůstanou při převodu zachovány. Na snímku je převod automatizován pomocí akce Enfocus PitStop Pro 13 v programu Adobe Acrobat DC. Akce může být použita i v profilu kontroly před výstupem. Aby výsledná tisková data byla v souladu s provedeným převodem a správně zobrazena, akce změní i výstupní záměr souboru PDF/X na cílový profil převodu PSO Coated v3, který popisuje nové tiskové podmínky.

Nejvyšší součet tónových hodnot byl v obou nových profilech stanoven jednotně na 300 %

Zatímco dříve ECI pro tisk na natíraný papír ofsetem nabízela dva ICC profily s nejvyšším součtem tónových hodnot (TVS) 330 % nebo 300 %, nový ICC profil pro tisk na natíraný papír PSO Coated v3 je pouze jeden a z obrazů vytváří výtažky s nejvyšším celkovým pokrytím papíru tiskovými barvami 300 %.

Toto omezení může mít pozitivní dopad při změně tiskových podmínek oproti předpokládaným. TVS 300 % odpovídá hodnotě využitelné i pro archový tisk na nenatíraný papír, takže při změně papíru nemusí být korekce tak silné. Současně tato hodnota vyhovuje i potřebám heatsetového kotoučového tisku na natíraný papír a souvisejícímu požadavku normy.

Již dříve některé specifikace pro přípravu tzv. univerzálních tiskových dat (dat pro předem neurčené nebo neznámé tiskové podmínky) doporučovaly používat nejvyšší součet tónových hodnot 300 % místo 330 %, tedy ICC profil ISO Coated v2 (300) místo profilu ISO Coated v2. Nový ICC profil PSO Coated v3 navazuje na tato praktická doporučení. Snížení nejvyššího pokrytí z 330 % na 300 % umožňuje realizovat tiskové zakázky pružněji a bez větších změn v tiskových datech nebo problémů při tisku potisknout i materiály nižší kvality nebo zvolit kotoučový tisk místo archového a naopak.

Nejzajímavější ovšem je, že při tisku dobrými barvami na kvalitní natíraný papír toto omezení nepředstavuje žádné významně viditelné snížení kvality reprodukce stínů ani v archovém tisku.

Charakterizační data FOGRA51 a FOGRA52 ke stažení

Charakterizační data FOGRA51FOGRA52, z nichž byly nové ICC profily ECI vypočteny, byla zveřejněna na webu www.fogra.org. Pokud chcete vyzkoušet například jiné generování černého výtažku, můžete s pomocí těchto dat připravit své vlastní ICC profily založené na mezinárodně uznávané referenci vyhovující tisku za podmínek definovaných v normě ISO 12647-2:2013 na vysoce kvalitní lesklý nebo matný natíraný papír (FOGRA51) nebo na bezdřevý nenatíraný bílý papír (FOGRA52).

pdfxcz_20150930_3_GMG_wfc_wfu_comparison_hoffstadt_web

Srovnání barvy několika natíraných a nenatíraných papírů na trhu s barvou papíru v nových charakterizačních datech FOGRA51 a FOGRA52 a v předcházejících datech FOGRA39 a FOGRA47. Hodnoty složek b* ukazují, že nová data FOGRA51 a FOGRA52 a ICC profily ECI na nich založené odpovídají dnes užívaným tiskovým papírům mnohem lépe než starší reference FOGRA39 a FOGRA47 – graf © GMG

ECI/bvdm Gray Control Strip

ECI a BVDM připravily také aktualizaci kontrolního proužku ECI/bvdm Gray Control Strip, který pomáhá ověřit seřízení barev a tiskového procesu pomocí vyvážení šedé. Na proužku prostým zrakem porovnáte vzhled šedé tištěné soutiskem CMY a šedé tištěné černou tiskovou barvou.

Přestože tato kontrola v žádném případě nenahrazuje měření, lidský zrak je při posuzování zabarvení šedých tónů mimořádně citlivý a případné nesrovnalosti jsou na neutrálním šedém poli odhalitelné mnohem snáze než na jiných kontrolních polích tiskových barev či přímo v kresbě obrazů. Použití proužku ECI/bvdm Gray Control Strip tak usnadňuje velmi rychlou identifikaci změn a problémů na nátisku či během produkčního tisku.

Proužek je ke stažení na www.eci.org/en/downloads#eci_bvdm_gray_control_strip_2015.

pdfxcz_ECI_GrayConM_FOGRA51_v3_rgb_25p

Kontrolní proužek ECI/bvdm Gray Control Strip pro FOGRA51 / PSO Coated v3 ve střední variantě M

ISO 12647-2:2013 pomáhá snazší standardizaci tisku

Tiskové papíry, barvy i způsob přípravy tiskových forem se v průběhu času mění. Aby technické normy pro grafický průmysl byly prakticky využitelné, musí sledovat současný stav a být aktualizovány. ISO 12647-2:2013 přibližuje definici potiskovaných papírů a na nich dosažitelných barev tomu, jaké papíry a barvy jsou reálně na trhu. Nové požadavky proto lépe než dříve sedí i při tisku na běžně dostupné papíry s vyšším obsahem optických zjasňovacích prostředků (OBA).

Změny se týkají i technologií pre-pressu a tisku. Současný základ standardizace tisku ve většině tiskáren, předchozí norma z roku 2004 upravená změnou v roce 2007, ještě počítala i s přípravou tiskových desek kopírováním z filmů. Nové vydání ISO 12647-2 z roku 2013 vychází už jen z osvitu desek technologií CtP, při kterém je přirozený průběh nárůstu tónových hodnot odlišný. Nově definované křivky nárůstu tiskového bodu nyní více odpovídají přirozeně dosahovaným hodnotám.

Obecně platí, že nové normě lze s běžně dostupnými materiály a prostředky lépe vyhovět s relativně menší mírou nezbytných korekcí. Méně korekcí znamená méně jejich nežádoucích dopadů a nesnází. Jednodušší standardizace tisku v souladu s mezinárodními normami je výhodná pro zadavatele tisku i tiskárny. Text normy byl také upřesněn, aby vznikalo méně nejasností při posuzování shody nebo certifikaci tiskového procesu.

Pro realizaci všech přínosů nové normy jsou mimořádně důležité ještě dva předpoklady, kterým je třeba věnovat pozornost. Optické zjasňovací prostředky (OBA) dříve velmi znesnadňovaly spolehlivé vizuální srovnání i měření barev tisků. Téměř určitě nejde o trvale vyřešenou oblast, ale pokroky ve standardizaci osvětlení, pozorovacích podmínek i měření v nových vydáních ISO 3664 a ISO 13655 vedly ke sjednocení v potřebných parametrech světelných zdrojů, přístrojů a postupů používaných pro pozorování i měření barev.

Světelné boxy vyhovující ISO 3664:2009 dovolují provádět srovnatelná pozorování výtisků i na papírech s optickými zjasňovacími prostředky. Režim měření M1, který vyžaduje osvětlení D50 včetně stanovené UV složky, zase umožňuje lépe porovnávat výsledky měření prováděné různými přístroji, znovu i na papírech s OBA. Režim měření M1 je také doporučován v ISO 12647-2:2013, ve které jsou kolorimetrické údaje uvedeny právě pro měření v režimu M1.

Standardizované osvětlení, náhled, nátisk, tisk i měření jsou předpokladem pro spolehlivou komunikaci o barevném podání mezi všemi stranami zúčastněnými při přípravě tiskovin.

Hlavní změny v ISO 12647-2:2013
  • popisuje 8 typů papíru (4 natírané + 4 nenatírané) a upravuje barevnost CIE Lab primárních barev, sekundárních barev a přetisku CMY na všech uvedených typech papíru
  • nové typy papírů a na nich dosažitelné barvy jsou bližší současné nabídce papírů na trhu než 5 typů papírů popisovaných v předcházejícím vydání normy
  • definuje 16 tiskových podmínek – po osmi pro amplitudově modulované a frekvenčně modulované rastry (tiskárna si sama zvolí, které z podmínek chce implementovat)
  • stanovuje nové křivky nárůstu tónové hodnoty A–E založené na lineárním osvitu tiskových desek CtP, odvozené na základě zkušeností z více než 200 tiskových testů (nárůst tónové hodnoty v 50 % je pro křivky A = 16, B = 19, C = 22, D = 25 a E = 28 %)
  • křivky nárůstu tónové hodnoty jsou v daných tiskových podmínkách pro všechny procesní barvy shodné, včetně černé barvy
  • pro odchylky barev předepisuje normativní přípustné odchylky barev pomocí ΔE76, ale informativně jsou uvedeny i hodnoty odchylky barev ΔE00, které lépe odpovídají vnímanému rozdílu při pozorování a hodnocení odchylek barev lidským zrakem
  • uvádí hodnoty CIE Lab pro měření v režimu M1 (měření odpovídající osvětlení D50 se stanovenou složkou UV), a tak vytváří předpoklady pro lepší shodu při kolorimetrickém posuzování barev napříč různými aplikacemi normy, a to i při použití OBA v papíru

pdfxcz_BVDM_2015_07_08_Schleunungdruck_3_1600px

Data FOGRA51 a FOGRA52 i nové ICC profily ECI byly vyvíjeny a testovány od jara 2014 do podzimu 2015 v několika tiskárnách v Německu, Rakousku a Švýcarsku – foto © BVDM

ISO 12647-2:2013 a PDF/X-4 jako nejlepší odpověď na měnící se prostředí

Všechny zúčastněné organizace při přípravě nového ICC profilu PSO Coated v3 postupovaly s vědomím významu předešlého ICC profilu ISO Coated v2 pro tiskový průmysl nejen v evropských zemích i s vědomím toho, že jeho nástupce má na několik dalších let zaujmout stejně významnou úlohu uznávané mezinárodní reference pro čtyřbarvotisk. Po měsících testování a vývoje, které ECI, BVDM a FOGRA prováděly od jara 2014 do podzimu 2015 v několika tiskárnách v Německu, Rakousku a Švýcarsku, věřím, že je to dobře připravená novinka, o které byste měli vědět, a sami vyzkoušet, zda a jak pro vás je užitečná.

Věnujeme-li pozornost novým ICC profilům, ještě jedna důležitá otázka je nasnadě: nenastal už čas, aby výměna tiskových dat mezi grafiky a tiskárnami byla částečně oproštěna od řešení problémů s ICC profily a předčasného převádění obrázků do nesprávných barvových prostorů CMYK, opakované výměny opravených dat nebo převodů obrázků v tiskových datech z CMYK do CMYK? PDF/X-4 s obrázky v RGB, texty a křivkovou grafikou v CMYK, s výstupním záměrem podle předpokládaných tiskových podmínek a s živou průhledností ve spolehlivém workflow předchází problémům, se kterými se tiskový průmysl při předávání tiskových dat v posledních letech potýkal. Jak jste na tom s PDF/X-4 vy?

ISO 12647-2:2013PDF/X-4 jsou dalšími kroky na cestě k nejlepším standardizovaným tiskovým službám, které můžeme svým klientům nabídnout. K předvídatelnému náhledu, nátisku a tisku pro nás i naše klienty a ke snazší komunikaci i výměně tiskových dat.

Ať už jste tiskárna, grafik, nebo DTP profesionál, nezůstávejte stranou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *