Archiv pro štítek: ISO 12647-2

Nejpoužívanější ICC profily pro ofsetový tisk ISO Coated v2 a Coated FOGRA39 mají svého nástupce – PSO Coated v3

Rozlučte se s FOGRA39. Je čas začít se zaváděním nové normy ISO 12647-2:2013 a FOGRA51.

ECI, BVDM a FOGRA zveřejnily nové ICC profily pro ofsetový tisk na lesklý i matný natíraný papír a na bezdřevý nenatíraný bílý papír. Spolu s novými profily jsou k dispozici i charakterizační data FOGRA51FOGRA52. Po měsících testování jsou splněny předpoklady pro přechod tiskového průmyslu na novou normu ISO 12647-2:2013.

fb_img_polygrafie

ICC profily PSO Coated v3 (FOGRA51) a PSO Uncoated v3 (FOGRA52) vycházejí ze standardu ISO 12647‑2:2013 a pokrývají nejvíce žádané tiskové papíry v ofsetovém tisku. ISO 12647-2:2013 přibližuje předepsané hodnoty nyní užívaným materiálům, současným vlastnostem tiskového procesu a výsledkům ofsetového tisku. Revize normy reaguje na papíry s vyšším obsahem optických zjasňovacích prostředků (OBA), zohledňuje přirozenou přenosovou křivku při přípravě tiskových desek výhradně technologií CtP i pokroky ve standardizaci osvětlení a v měření barev. To vše usnadňuje implementaci standardizovaného tiskového procesu podle normy, zvyšuje předvídatelnost tisku a zlepšuje možnost vzájemného srovnávání nátisků s produkčními tisky.

Zveřejněním nových ICC profilů dvou nejčastěji užívaných tiskových procesů – ICC profilu pro tisk ofsetem na křídový papír a ofsetový tisk na nenatíraný bezdřevý papír – organizace ECI, BVDM a FOGRA připravily podmínky k tomu, aby norma ISO 12647-2:2013 začala být zaváděna nejprve tiskárnami, a po té byly její přínosy využívány v celém workflow přípravy tiskovin – od náhledu na obrazovce, přes nátisk až k produkčnímu tisku. Tento mezinárodní standard byl vydán i v češtině jako česká technická norma ČSN ISO 12647-2:2013.

Nové ICC profily ECI pro přípravu tiskových dat a náhledy i nátisky

Nové ICC profily jsou ke stažení na www.eci.org/en/downloads#icc_profiles_from_eci

Identifikátor Tiskové podmínky Název nového ICC profilu Po implementaci ISO 12647-2:2013 nahradí starší ICC profily
FOGRA51 Ofsetový tisk na vysoce kvalitní natíraný papír lesklý nebo matný, WFC, HWC, MWC (tiskové podmínky 1 podle ISO 12647-2:2013) PSO Coated v3 ISO Coated v2 podle FOGRA39 od ECI, Coated FOGRA39 od Adobe, popřípadě starší ICC profily založené na FOGRA27
FOGRA52 Ofsetový tisk na bezdřevý nenatíraný bílý papír, WFU (tiskové podmínky 5 podle ISO 12647-2:2013) PSO Uncoated v3 (FOGRA52) PSO Uncoated ISO12647 podle FOGRA47 a ISO uncoated podle FOGRA29 od ECI, Uncoated FOGRA29 od Adobe

Celý příspěvek

Změna 1:2007 standardu ISO 12647-2:2004 pro ofsetový tisk k dispozici také v češtině

ÚNMZ ve spolupráci se Svazem polygrafických podnikatelů vydává Změnu 1 ČSN ISO 12647-2

V únoru 2009 byl vydán oficiální český překlad důležité Změny 1:2007 standardu ISO 12647-2 Technologie grafické výroby – Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku – Část 2: Postupy ofsetového tisku.

Právě s touto změnou mezinárodního standardu ofsetového tisku se pojí i světově uznávaný ICC profil ISO Coated v2 (ECI) pro ofsetový tisk podle ISO 12647-2:2004/Amd1:2007 na lesklý a matný natíraný papír (papír typu 1 a 2). Z této změny standardu ISO 12647-2 vychází i několik dalších, novějších profilů pro jiné tiskové podmínky využívající ofsetový tisk.

Titulní strana ČSN ISO 12647-2 ZMĚNA Amd. 1

Už v roce 2007 ICC profil ISO Coated v2 (ECI), charakterizační data FOGRA39L, ze kterých byl profil vytvořen, a identifikátor tiskových podmínek FOGRA39, který odpovídající tiskové podmínky označuje i v souborech PDF/X, nahradily starší profil ECI ISO Coated nebo profil Adobe Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004), charakterizační data FOGRA27L a tiskové podmínky s identifikátorem FOGRA27, které odpovídají původnímu, zastaralému znění standardu ISO 12647-2 z roku 2004.

Připravujete-li tisková data pro ofsetový tisk a nejste-li si jistí, zda jste tuto změnu do svých postupů již promítli, prověřte nastavení správy barev ve svých aplikacích, své nátiskové systémy i tiskové procesy. Pokud jste tvůrce tiskových dat, následujte doporučení tiskáren nebo nejsou-li taková doporučení k dispozici, přejděte na aktuální ICC profily.

Český překlad standardu ISO 12647-2:2004 i jeho první změny z roku 2007 jsou dostupné prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který po zániku Českého normalizačního institutu k 31. prosinci 2008, převzal úkoly související s tvorbou a vydáváním českých technických norem.

ČSN ISO 12647-2 a ČSN ISO 12647-3 Technologie grafické výroby — Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku — Část 2: Postupy ofsetového tisku a Část 3: Coldset — novinový tisk ofsetem byly vydány

V srpnu 2008 vydal Český normalizační institut (ČNI) překlad druhé a třetí části standardu ISO 12647. Druhá část standardu ISO 12647 se věnuje ofsetovému tisku archovému i kotoučovému, třetí pak novinovému tisku ofsetem.

Členové Svazu polygrafických podnikatelů (SPP) mohou nyní první, druhou i třetí část standardu ČSN ISO 12647 v českém jazyce získat zdarma na webovém portálu SPP.

ČSN ISO 12647-2:2004 popisuje základní charakteristiky ofsetového tisku — definuje pět typů potiskovaných papírů, odpovídající hodnoty primárních (procesních barev CMYK) i sekundárních barev (přetisků) na těchto papírech, nárůst tónové hodnoty včetně odchylek a především odchylky barevnosti — povolenou odchylku vybarvení a toleranci rozbarvení pro černou, azurovou, purpurovou a žlutou.

Dále standard uvádí například doporučené hustoty sítí (rastrů), požadavky vztahující se k úhlům natočení výtažků či tvaru tiskového bodu ve vztahu k tónové hodnotě, přípustnou odchylku rozměrů obrazu, přesnost soutisku, doporučený součet tónových hodnot, meze reprodukovatelného tónového rozsahu, přípustný rozsah rozbarvení středních tónů a další.

Pro datové soubory standard povoluje data v CMYK i barvy definované pomocí tří složek, ale vždy je v souboru nezbytné určit zamýšlené tiskové podmínky odkazem na podmínky v registru ICC pro data CMYK nebo ICC profilem.

Upozornění ISO 12647-2:2004 byla významně upravena Změnou 1 v roce 2007 (Amd 1:2007), která není zanesena v českém překladu ISO 12647-2. Dokument popisující změnu normy bude stejně jako u původního znění standardu i v českém jazyce vydán samostatně.

Chcete-li současný standard ISO 12647-2 aplikovat v praxi, je nutné aplikovat ho včetně Změny 1. Český překlad Změny 1:2007 k ISO 12647-2:2004 se právě dokončuje a připravuje se k vydání. Vyčkejte vydání českého překladu Změny 1:2007 k ISO 12647-2:2004 nebo pro aktualizaci ČSN ISO 12647-2 použijte údaje z původního anglického vydání Změny 1 k ISO 12647-2.

ČSN ISO 12647-3:2005 definuje coldset novinový tisk ofsetem. Struktura normy vychází z úvodní první části standardu, a obsahuje proto podobnou sadu údajů, které byly představeny v předchozích odstavcích pro druhou část normy. Standardní novinový papír je definován jediný, křivky nárůstu tónové hodnoty jsou určeny dvě (26 a 30 %).

České překlady standardů, které připravil Svaz polygrafických podnikatelů ve spolupráci s ČNI, mají stejný statut jako původní anglická znění standardů.

Standard ČSN ISO 12647-2 má 24 stran a je možné ho pořídit za 411 Kč bez DPH i on-line od Českého normalizačního institutu (www.cni.cz). Standard ČSN ISO 12647-3 má 20 stran a jeho cena bez DPH je 354 Kč.

Svaz polygrafických podnikatelů pro podporu průmyslu zakoupil multilicenci všech v současné době přeložených a vydaných částí ISO 12647 a členové svazu si mohou normy stáhnout z webového portálu spp.tradecentrum.cz.

1. změna mezinárodního standardu pro ofsetový tisk ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007

Byla vydána Změna 1 (Amendment 1) standardu ISO 12647-2:2004. S výjimkou nepatrného snížení světlosti žluté na papírech typu 1 a 2 (lesklý a matný natíraný papír) se změny barevnosti procesních barev CMYK netýkají.

Dlouho očekávanou změnou však prošly všechny sekundární barvy — přetisky barev procesních.

Informativní přehled odchylek barev mezi ISO 12647-2:2004 a jeho 1. změnou
papír typu 1, 2 3 4 5
Y, žlutá 1
M+Y, červená 3,3 7,6 5,4
C+Y, zelená 9 7,3 5,1
C+M, modrá 10,3 7,1 4,6

Ve změnách týkajících se červené (M+Y), zelené (C+Y) a modré (C+M) je průměrná odchylka barev proti původnímu znění standardu přibližně 6.

Ze sekundárních barev se nejméně změnila červená na papírech typu 1 a 2 o DE 3,3, nejvíce se změnila definice modré, u které odchylka barvy proti předchozímu znění standardu pro papír typu 1 a 2 dosahuje 10,3.

Vzhledem k dřívější nejednotnosti standardu a praxe v barevnosti sekundárních barev jsou hrozivě vypadající změny ve skutečnosti sblížením standardu s reálnou praxí.

Změnu 1:2007 standardu ISO 12647-2:2004 můžete zakoupit prostřednictvím webových stránek ISO za 16 CHF, tedy přibližně 270 Kč. (Dokument obsahuje pouze části odlišné od ISO 12647-2:2004.)

Nové ICC profily pro papír typu 1 a 2 naleznete na stránkách www.eci.org.

Aktualizace sady ICC profilů ECI pro ofsetový tisk

European Color Initiative (ECI) zveřejnila aktualizovanou sadu ICC profilů pro ofsetový tisk. Reaguje tak na změnu ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007.

Podrobné informace a profily ke stažení na www.eci.org

Nový profil ISO Coated v2 (ECI), který je určen pro lesklý a matný natíraný papír, je k dispozici ve dvou provedeních — pro součet tónových hodnot 330 % a 300 %. Tónový rozsah černé nyní končí v 95 % (proti předchozím 100 %).

Změna ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007 přináší snáze dosažitelné cílové hodnoty CIELAB. To se týká především přetisků, modré a zelené.

Do rodiny profilů přibyl ještě profil SC Paper (ECI). Pro SC papíry zatím standard neexistuje, vycházelo se proto z hodnot pro LWC papír a praktických zkoušek.

Ostatní profily sady budou v návaznosti na ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007 podle prohlášení ECI revidovány v průběhu roku.