ČSN ISO 12647-7 Technologie grafické výroby — Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku — Část 7: Procesy zhotovování kontrolního nátisku přímo z digitálních dat

Český překlad sedmé části ISO 12647, která standardizuje digitální nátisk, byl vydán v listopadu 2008. Svaz polygrafických podnikatelů ve spolupráci s Českým normalizačním institutem tím dovršil překlad nejvýznamnějších částí klíčového standardu ISO 12647 pro polygrafii. Požadavky standardu ISO 12647-7:2007 shrnuje článek Digitální nátisk podle ISO 12647-7:2007.

V českém jazyce je k dispozici první úvodní část standardu (ČSN ISO 12647-1), druhá část standardu, která se věnuje ofsetovému tisku (ČSN ISO 12647-2, včetně překladu Změny 1:2007), třetí část standardu, která popisuje novinový tisk ofsetem (ČSN ISO 12647-3), a nyní i sedmá část (ČSN ISO 12647-7).

Standardy jsou dostupné prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který po zániku Českého normalizačního institutu k 31. prosinci 2008, převzal úkoly související s tvorbou a vydáváním českých technických norem.

K českým technickým normám lze nyní přistupovat ze systému ČSN online. Tištěnou normu lze zakoupit v Informačním centru ÚNMZ nebo prostřednictvím distributorů tištěných norem.